Uitjesbureau.nl op Twitter

Voorwaarden Afkoopsom Annulering tot 50 personen

Noodweer? Plotseling ernstig ziek of nog erger: iemand komt plots te overlijden? Uw (jaarlijkse) uitje komt hierdoor onverwachts en vooral ongewild te vervallen en u bent ook nog eens al uw geld kwijt. Wij adviseren u daarom te allen tijde een afkoopsom voor annulering af te sluiten. Hieronder vindt u de voorwaarden voor deze afkoopsom annulering.

1. Geldigheidsduur verzekering

1.1 De verzekering is geldig vanaf de datum van ondertekening van de bevestiging.
1.2 De dekking is alleen van kracht na ontvangst van de getekende bevestiging en  het omcirkelen van de keuze wel. Wanneer aan één van deze twee voorwaarden niet is voldaan, is de verzekering niet geldig.
1.3 Wanneer aan bovenstaande voorwaarde niet is voldaan gelden de algemene voorwaarden voor annulering van Uitjesbureau.nl

2. Periode van Annuleringsgarantie

Uw annuleringsgarantie is geldig tot 48 uur voor uw uitje. Dekking geschiedt alleen in gevallen genoemd onder punt 5. Bij het vermelden van een weeralarm is dekking tot 4 uur voor uw uitje geldig.

3. Annulering van uw uitje

Indien de opdrachtgever het Uitje wenst te annuleren dient dit telefonisch te gebeuren via het kantoornummer 088-8485300, buiten kantooruren op noodnummer 06-34492140. Tevens dient u schriftelijk per aangetekende post de annulering te bevestigen. Hierin vermeld u tijdstip van annulering en voor en achternaam van de medewerker van Uitjes, waar u de annulering aan heeft doorgegeven. Deze medewerker zal binnen 8 uur uw annulering per mail bevestigen.

4. Wijziging van het aantal deelnemers

De annuleringsgarantie is geldig voor de gehele groep. Individuele annuleringen vallen onder de specifieke & algemene voorwarden van Uitjesbureau.nl (individuele annuleringen worden in geen geval vergoed.

5. Dekking annuleringskosten

5.1 Uitkering van de totale arrangementsprijs wordt voldaan als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 5.1.1 t/m 5.1.4. De betaalde premie wordt niet gerestitueerd. 
5.1.1 Overlijden of ernstige ziekte van een deelnemer van het uitje. Hiervan is altijd een officiële doktersverklaring nodig.
5.1.2 Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van het bedrijf waardoor de aanwezigheid dringend nodig is.
5.1.3 Faillissement van de verzekerde.
5.1.4  Wanneer een weeralarm wordt afgegeven voor de periode van uw uitje kunt u tot 4 uur voor uw uitje annuleren. Weeralarm afgegeven door het KNMI, voorbeelden van noodweer waarvoor een weeralarm wordt aftgegeven, zijn zware of zeer zware storm, orkaan, op grote schaal zeer zware windstoten van meer dan 100 km/uur, zwaar onweer, zware sneeuwval, een sneeuwstorm of wanneer ijzel op grote schaal aanleiding geeft tot gladheid.

6. Maximale uitkering

De maximale uitkering voor annulering bedraagt 100% van de totale arrangementsprijs op de getekende bevestiging.

7. Algemene uitsluitingen

7.1 Uitkering wordt niet verleend als verzekerde of belanghebbende:
7.1.1 Een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft aangaande de annulering. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven.
7.1.2 Een of meer polisverplichtingen niet zijn nagekomen. Tevens komt elk recht op uitkering te vervallen, als verzekerde of belanghebbende de onder artikel 9.2 genoemde verplichtingen niet is nagekomen.
7.2  De uitkering wordt niet verleend voor een claim als gevolg van een gebeurtenis:
7.2.1 Die (in)direct verband houdt met:

- Molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
- Atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt.
- Inbeslagneming en verbeurdverklaren.
- Het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of terreurdaad.

7.2.2 Ontstaan of mogelijk geworden door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van verzekerde of belanghebbende.
7.2.3 Die (in)direct verband houdt met zelfdoding van verzekerde of poging daartoe.
7.2.4 Bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of poging daartoe.
7.2.5 Die verband houdt met een ziekte, aandoening of afwijking die bij verzekerde, familieleden in 1e of zijn huisgenoten voor de afsluitdatum van de verzekering bestond of klachten veroorzaakte.
7.2.6 Als gevolg van weersomstandigheden die niet tot de categorie weeralarm horen, zie 6.1.5.
7.2.7 Ontstaan of mogelijk geworden door gebruik door verzekerde van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen.

8. Verplichtingen bij schade

8.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
8.1.1 Al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van schade.
8.1.2 Uitjesbureau.nl volle medewerking te verlenen, naar waarheid gegevens te verschaffen en alles na te laten wat de belangen van Uitjesbureau.nl zou kunnen benadelen.
8.1.3 De omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen.
8.1.4 Originele bewijsstukken over te dragen, ook bij ziekte.
8.1.5 Medewerking te verlenen bij verhaal op derden, eventueel door overdracht van aanspraken, en bij het verstrekken van noodzakelijke machtigingen.
8.2 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
8.2.1 Na een gebeurtenis, waardoor het uitje wordt geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de gebeurtenis te melden aan Uitjesbureau.nl.

9. Rechthebbende

Uitkering zal geschieden aan één verzekerde (tenzij andere verzekerden hiertegen, voor betaling van de uitkering, schriftelijk aan Uitjesbureau.nl bezwaar hebben gemaakt), dan wel aan  degene door wiens bemiddeling de verzekering loopt.

10. Verjaringstermijn van recht op uitkering

Heeft Uitjesbureau.nl ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan verjaart ieder recht jegens Uitjesbureau.nl ter zake van het desbetreffende schadegeval na verloop van 3 maanden.

11. Adres

Kennisgevingen door Uitjesbureau.nl aan verzekerde geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij Uitjesbureau.nl bekende adres of aan het adres van degene, door wiens bemiddeling de verzekering loopt.

Terug naar boven ?